نزدیکترین گذشته ی دور

 

 

 

 

12/1/1388

تنها موندن بهتر ازگدایی عشقه قبول

هی راه نرو به من نگو عجول عجول

آره میدونم که من خیلی آروم تو فکرتم

شب و روز ولحظه هاش زیر لب به ذکرتم

شاید امروز خیلی زود یا که فردا خیلی دیره

مسدله اینا نیست

اینا بازی تقدیره

میدونم نمیدونی این بواز کجا هست

آره این خون دلم لخته شدو چه خوب بست

 

اولین خانم

خیال خام رویایی

من که میدانم نمی آیی

 چرا هر لحظه از جانم

کنار اولین خانم؟

(هفت خان (خان اول=اولین خان))

/ 1 نظر / 5 بازدید
زینب جووون

سلام عزيزم ~~~~~$$$$ خوبي ~~............$$**$$ ~~~~~~~~~...$$$**$$ .................... $$$~~~'$$ ~~~~~~~~$$$"~~~~$$ ~~~~~~~~$$$~~~~.$$ ~~~~~~~~$$~~~~..$$ ~~~~~~~~$$~~~~.$$$ ~~~~~~~~$$~~~$$$$ من آپ کردم~~$$$$$$$$ ~~~~~~~~$$$$$$$ ~~~~~~~.$$$$$$* ~~~~~$$$$$$$" ~~~~.$$$$$$$.... ~~~$$$$$$"`$ ~~$$$$$*~~~$$ ~$$$$$~~~~~$$.$.. $$$$$~~~~$$$$$$$$$$. $$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$ $$$~~~~$$$*~'$~~$*$$$$ $$$~~~'$$"~~~$$~~~$$$$ 3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ ~$$$~~~$$$~~~'$~~~~$$$ ~'*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ~~~$$$$~~~~~~~$$~$$" ~~~~~$$*$$$$$$$$$" ~~~~~~~~~~````~$$ منتظرحضور سبزت هستم.'$ ~~~~~~~~..~~~~~~$$ ~........~$$$$$$~~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~$$$$$$$$~~~$$ ~~~~~~$$$$$"~~.$$ ~~~~~~~"*$$$$$