دیالوگ ها...

 کی:چطور ممکنه مردی مثله شما رد بشه؟

کی:فقط مردهایی مثله من رد  میشن.

کی:اون جادوگرها وقتی منو دوست دارن خیلی احساساتی ورمانتیک هستن اما بعدش همیشه میخوان  فراموششون کنم. چطور میتونم فراموششون کنم؟ 

کی: منظورم زن هاست.

کی: اونهایی که به عشقشون خیانت میکنن حق ندارندوباره عاشق بشن

کای:فکر نمیکنی دلیلی داشتن؟

کی: این چیزیه که همشون میگن. 

کی: میخوای بدترین چیزیکه من شنیدمو بشنوی؟

کای : اگه دوست داری بگو

کی:گفت سرم خیلی بزرگه و اون نتونسته خورشید رو  ببینه !

کای:مگه اون درخته که احتیاج به آفتاب داره؟!

کی: اون مسخره بود ....

/ 0 نظر / 34 بازدید