هر روز کار

اینجا شیفتت تموم نمیشه. کلا باید تاریکی پاشی بری و تاریکی برگردی...19 امین غروب  در غربت، نه که هر شب با اووو نمیحرفم شیطان

/ 1 نظر / 27 بازدید
منم!!!!!

برو کار میکن مگو چیست کار.... خخخخخخخ