قلبم وتو

شعر هایم کو دفترم را نه، اشکهایم را میگویم  تو کجایی دل من در پس پیدا کردنت گم شده است ومرا هم سردر گم وتنها رها کرده دراین خلوت تنگ و سوزناک فقط آثاری از یاد تو مانده است من خود هم فراموش شده ام و سر آخر قلبم را خواهم یافت که در اطرافت پرسه میزند تا از تو محافظت کند

پایان

/ 0 نظر / 46 بازدید