ترسیدن

ار اینکه میترسم دروغ میگویم  دروغ میگویم، به آسمان نگاهی از سر و دل فروغ میگویم

به تو که مرحمی و دشنه ای سلامی از ته سجود میگویم ،به های و هوی دیگران  نه آفرین ودرود میگویم

٨/١/١٣٩٠

/ 0 نظر / 7 بازدید